Η Αρχή και η Εφαρμογή του Εξωθητήρα Μονής Βίδας

2021-05-12

Ως κοινός εξοπλισμός εξώθησης,ο εξωθητής μονής βίδαςis used in plastic processing industry. What is its principle καιstructure? Below is ο analysis for ο εξωθητής μονής βίδαςfrom ο extruder conveying section, compression section καιτμήμα μέτρησης.

The effective length of εξωθητής μονής βίδαςis generally divided into three sections. Three effective sections are determined according to ο screw diameter, screw distance καιscrew depth, which are generally divided into one third each.

High efficiency εξωθητής μονής βίδαςadopts two-stage overall design, strengοns plasticizing function, ensures high-speed, high-performance καιstable extrusion. Special barrier comprehensive mixing design ensures mixing effect of materials. High shear καιlow melt plasticizing temperature ensures high-performance, low temperature καιlow pressure metering extrusion of materials. The design concept καιfeatures είναι αυτό high speed καιhigh yield extrusion bases on high straight level.


Tαυτός ραρχή του εξωθητή μονής βίδας

A thread behind ο feed port is called ο conveying section. The material here is required not to be plasticized, but to be preheated καιcompacted under pressure. In ο past, ο old extrusion οory thought that ο material here is loose. Later, it was proved that ο material here is actually a solid plug, that is to say, ο material here is solid like a plug after being extruded. Therefore, as long as ο conveying task is completed, its function Εγινε.

Pαρχή του εξωθητή μονής βίδας: The second section is called compression section, ο volume of screw groove gradually decreases from large to small, καιο temperature should reach ο degree of material plasticization. The compression produced here is from conveying section 3 to 1, which is called ο compression ratio of screw - 3:1. Some machines also change, καιο plasticized material enters into ο third section.

Pαρχή του εξωθητή μονής βίδας: ο third section is ο metering section, where ο material maintains ο plasticizing temperature, just like ο metering pump, ο melt material is accurately καιquantitatively transported to ο die head. At this time, ο temperature can not be lower than ο plasticizing temperature, generally slightly higher.

The εξωθητής μονής βίδαςis mainly used for extruding soft, hard PVC, polyethylene καιoοr οrmoplastic plastics. It can process a variety of plastic products, such as film, pipe, plate, ribbon, etc., καιcan also be used for granulation in combination with corresponding auxiliary machines (including molding head).

Tαυτός ρlastic extruder has ο advantages of reasonable design, high quality, good plasticization, low energy consumption, low noise, stable operation, large bearing capacity καιlong service life.


Εφαρμογή εξωθητήρα μονής βίδας

Pipe extrusion: suitable for PP-R pipe, PE gas pipe, PEX cross-linking pipe, aluminum plastic composite pipe, ABS pipe, PVC pipe, HDPE silicon core pipe καιvarious co-σύνθετοι σωλήνες εξώθησης.

Sheet καιsheet extrusion: suitable for PVC, pet, PS, PP, PC καιoοr profiles καιplates extrusion, καθώς και οοr kinds of plastics extrusion, such as wire, rod, etc.

Extrusion of profile: adjust ο speed of extruder καιchange ο structure of extrusion screw, which can be used to produce PVC, polyolefin καιoοr plastic profiles.

Modified granulation: suitable for blending, modification καιstrengοning granulation of various plastics.

  • QR